Folkaktion ny rovdjurspolitik Sverige

 

Verksamhetsåret 2018

 


 

 

Årsstämman riks 

Tid: Lördag den 21/4 med start 11.00 (föreläsning)

Årsmöte ca 13.30 -16.00

prel. tider, kan komma att ändras

Kallelser skickas ut i vanlig ordning till de resp. ordföranden ute i lokalavd. 


Plats: Lindesberg

Lindesgårdens värdshus

Inbjuden föreläsare 

Karl Hedin

Välkomna - styrelsen


OMBUD väljs via sin lokalavd. och övriga gäster anmäler sitt intresse via kundtjänst expeditionen

0722-015 941 eller kundtjanst@folkaktionen.com


Lokala avdelningar 


DALARNAS ÅRSMÖTE

17 februari kl 15.00

Moraklockan, Dalarna


HÄRJEDALEN - JÄMTLAND

ÅRSMÖTE

25 februari kl 16.00Linsells bygdegård 


VÄRMLAND Dalsland/Norra Bohuslän

Årsmöte

25 februari kl. 15.00

Plats: Ölmhults Bygdegård Norra Väse

 

 

 


Verksamhetsåret 2017


Publicering 2017/12/12  tid: 11:40:33

Folkaktionen närvarande på Naturvårdsverkets möte

 

Folkaktionen ny rovdjurspolitik deltog på Naturvårdsverkets sammanträde under föregående vecka och med anledning av mötet beslutades att Folkaktionen inkommer med en extra skrivelse som komplettering.  Vice ordförande Ola Berg skulle ha deltagit men fick förhinder i sista minuten, och Sven Olov Åsberg fick snabbt hoppa in och bege sig till Stockholm. Folkaktionen har nu fått skrivelsen diarieförd och man kan hitta den på Naturvårdsverkets diariesidor, samt läsa den här» Hitta i Naturvårdsverkets diarium»

Kompletterande synpunkter till arbetet med traditionell kunskap och biologisk mångfald

Efter workshop på Naturvårdsverket 2017-12-05 om att stärka bevarandet av traditionell kunskap om Sveriges biologiska mångfald. Att säkerställa artiklarna 8j och 10c kommer att möta genomförandehinder i dagsläget och framåt i tid på grund av att svensk landsbygd tillåts att avfolkas och många traditionella nyttjandeformer trängs tillbaka. En väsentlig problemfaktor är det faktum att riksdagen beslutat att vargen åter ska etableras i Sverige.

Statens styrmedel. Politiska beslut, lagar och ekonomiska åtgärder måste ge de möjligheter som kommer att krävas för att lyckas. Från statligt håll anser man att ett sätt att kunna försörja sig på landsbygden är mångsyssleri. Då måste förutsättningarna för detta bevaras och skapas.

Varför har vargen inte plats på svensk landsbygd? Man får inte överskatta vargens betydelse som toppredator i den svenska faunan. Eller som tidigare forskaren på Viltskadecenter, Bo Liberg sa vid en konferens i Vålådalen. ”Vargen som art behöver inte Sverige för sin överlevnad. Det är Sveriges riksdag som har beslutat att Sverige ska ha varg”, slut citat.

Genom vargens återkomst så återkom också den gamla konflikten mellan människa och varg. Vargen var under första halvan på 1900 talet mer eller mindre borta från landsbygden. Ett svårt hot mot betande tamdjur och löshundsjakt när naturen skulle skattas hade över tid eliminerats. Att åter släppa fram vargen som frilevande predator är ett svek mot tamdjurshållande på  landsbygden då mycket av traditionell kunskap är kopplad till hållande av tamdjur. Att beröva bonden möjligheten att släppa ut djuren på skogsbete.” i det område som nu åter är vargens, utanför stängslet”, betesdjur som själva gör det som mänsklig hand inte kan, nämligen välja rätt växtlighet till foder och därmed skapa sitt eget värde. Att med stängsel begränsa betet för tamdjuren på grund av rovdjur är fullt jämförbart med att ta bort verktygslådan för bilmekanikern, snickaren eller någon annan hantverkare. Vilket ju vore otänkbart. Betande djur på fäbodvall har aldrig varit instängslade utan speciell orsak. Det var vallen och grödan som skulle skördas till vinterfoder som skyddades mot avbetning från djuren med stängsel, de betande djuren hölls utanför stängslet. Därför är vargens återkomst utanför stängslet där betesdjuren ska vara ett tankefel. Det erfordras kraftfulla och helt andra insatser än idag om man ska värna dessa verksamheter mot rovdjurens och särskilt vargens negativa inverkan. Motsvarande gäller det jaktliga utbytet.  Det är inte rimligt och det upplevs inte som rättvist att en mark helt plötsligt kan bli utan jaktligt värde på grund av en vargetablering. Löshundjakten är en särskild nordisk jaktform med speciellt framavlade nordiska hundraser till jägarens hjälp. Att i dessa sammanhang  tala om adaptiv förvaltning av varg och tro att jägaren kan gå ut i skogen och släppa sin jakthund med risk för att hunden blir tagen av varg (en form av rysk roulette) är inte seriöst. Hur ska man kunna vänja sig vid ett sådant förhållande? 

Vi vill också referera till Jordbruksverkets handlingsplan för uthållig förvaltning av svenska husdjursraser (SJV Rapport 2010:14 Reviderad).  I denna handlingsplan berörs även de hotade svenska hundraserna, såväl vallhundar som jakthundar. De traditionella svenska jaktformerna och de särskilda jakthundraserna har visat sig lämpliga även ur effektivitets- och djurskyddssynpunkt och utgör en viktig del av jakten som svenskt kulturarv. Det är väsentligt att dessa blir bevarade i tillräckligt antal och med största möjliga genetiska variation. De svenska specialjakthundklubbarna svarar här för ett viktigt arbete. Detsamma gäller eftersöksjägare och skyddsjägare och de särskilt skolade hundar som regelmässigt, året om  och dygnet runt, utför samhällsangelägna uppdrag för att minska djurlidande och eliminera risker för person- och sakskador. Det erfordras kraftfulla och helt andra  insatser än idag om man ska värna dessa verksamheter mot rovdjurens och särskilt vargens negativa inverkan.

Både betesbruk, jakt och hundverksamhet är samhällsangelägna verksamheter och delar i landsbygdens möjligheter som står till buds för det mångsyssleri som rekommenderas av riksdagen för att hitta möjligheter att bo kvar på landsbygden. Vilket också är en del av förutsättningen att verka som kunskapsförvaltare och traditionsbärare.

Sammanfattningsvis, människor måste kunna bo kvar på landsbygden och ha rätt att värna sina näringar mot olika rovdjur om artiklarna 8j och 10c ska kunna uppfyllas.

 


 

Överläggning och informationsträff i Gunnarskog Värmland

Lyckad konferens i Gunnarskog 

Press/media infann sig på Järperuds bygdegård

GUNNARSKOG: "Makthavarna lever långt från landsbygden"

Riksdagens beslut om max 210 vargar i Sverige är långt från verkligheten. Der menar Folkaktionen ny rovdjurspolitik som hade möte i Gunnarskog i lördags.

Enligt Naturvårdsverket visar resultaten från inventeringsperioden 2016/17 att det finns cirka 355 vargar i Sverige och att antalet legat stabilt ett par år. Men uppfattningarna om vad som egentligen är sant går isär beroende på vem man frågar.

– Vi har väl närmare 700-800 vargar i dag, säger föreningens ordförande Leif Joelsson.

Föreningen – vars mål är att inga frilevande vargar ska finnas där människor har sin bostad eller näringsverksamhet – har haft svårt att rekrytera nya medlemmar på senare år. Därför arrangerade man på lördagen ett möte i Järperuds bygdegård i Gunnarskog för att försöka blåsa liv i intresset och få i gång den inaktiva Värmlandsavdelningen. Flera medlemmar från riksstyrelsen var på plats, men intresset från lokalbefolkningen var svalt. Det var cirka 20 personer i lokalen, men en betydande del av dem var aktiva i riksorganisationen.

Mindre än förväntat

– Jag hade förväntat mig fler deltagare, säger Leif Joelsson.

– Men det är ju älgjakt, de är väl ute och jagar.

Flera personer talade på mötet, däribland ordföranden själv som uppehöll sig en del kring det avstånd som finns mellan jägarna och djurägarna å ena sidan, och makthavarna i städerna å den andra.

– De vet inte hur det är att leva i landsbygden, säger han.

Han menar att rovdjursexperterna på länsstyrelserna runt om i landet vilseleder allmänheten när det gäller hur många vargar det egentligen finns ute i markerna. Därför har föreningen polisanmält samtliga ansvariga tjänstemän på länsstyrelserna.

– Hittills är det en åklagare som har hört av sig, en i Västerås. Han konstaterade att det inte är ett brott som har begåtts. En tjänsteman kan alltså sitta och ljuga hur som helst.

Men att polisanmäla tjänstemännen, är det rätt väg att gå?

– Det är enda vägen. Vi är maktlösa.

Under den gångna helgen genomförde Folkaktionen riks en träff med ortsbefolkningen i Gunnarskog, där jägare från älgskötselområdet kom för att lyssna och föra fram sina årsikter i vargfrågan. Denna ort i Gunnarskog har varit hårt drabbade med stor framfart av vargattacker och dödade familjemedlemmar, allt sedan mitten av 2000-talet och fram tills nu. Därav har också attacker varit på fårbestånd som fått sätta livet till. Men också att älgbeståndet minskar på de olika jaktområden. 

Riksordföranden Leif Joelsson inledde träffen med att informera om vad Folkaktionen arbetat med den sista tiden, där man bland annat har polisanmält 6 stycken länsstyrelser för att inte följa lagen om riksdagsbeslutade antal vargar som ska finnas i Sverige. Ett tjänstefel anser organsiationen, men kammaråklagare Alriksson anser att förundersökning inte är aktuellt och att det finns ingen anledning till att brott under allmänt åtal har förövats. 

Folkaktionen anser då att vem som helst på de respektive länsstyrelser kan göra och säga vad man vill, men man följer inte rikdagens beslut.

Senare under eftermiddagen anlände Fäbodbrukarnas riksordförande Kristian Olofsson från Sälen, som berättade hur deras situation och arbete fortskrider. En bra sammanfattning och information från deras organisation. Hans sista uppmaning blev, bevara vårt kulturarv.

När ordet blev fritt, strömmade frågorna till och publiken var mycket aktiv. Många frågor, och hur går vi vidare, för som situationen är idag är inte hållbar. Djurhållning, näringsverksamheten, fårbestånden, våra hundar inte bara för jakten, utan alla hundar som vistas ute är i fara. Många har gett upp sin näring bara för att rovdjuren - i detta fall vargen har tagit hela bestånd.

Vi fick också besök av två författare, Tobias Albinsson från Kinne-Kleva i Västra Götaland, men som också har sina rötter i Lekvattnet. Han hade sin bok med sig "Att drabbas av varg". Den andra författaren är jägarkvinnan Inger Augustsson, med just boken "Jägarkvinnan". Böckerna finns till försäljning, följ länken här

Folkaktionen med sin webbshop fanns på plats där Malou jobbade hela dagen, fin exponering tyckte fotografen, press från Arvika nyheter.

"Under den överläggning som var på förmiddagen diskuterades även att de andra rovdjuren måste fram i ljuset mera, såsom säl och skarv. Man lade också förslag på var nästa årsmöte ska äga rum, och flera olika orter föreslogs för att sprida ut oss i landet, till de områden där man drabbats hårt av vargen. Organisationen ser också över de orter där man kommer att vara med på mässor och marknader, där bland annat flera nya orter föreslogs för att vi behöver spridning ut till de drabbade."

foton: B Löfstrand

    

 

 

Under helgen 20-22 oktober deltar Folkaktionen ny rovdjurspolitk i en konferens arrangerad om näringen och fädbodbrukarnas situation i Sverige. 

En inbjudan inkom från Fädbobrukarnas riksförbund och här kan du läsa arrangörens presentation.

Folkaktionen anser det är av yttersta vikt att organisationen deltar i den här konferensen, dels för att sprida vårt budskap om rovdjuren, människornas situation i näringslivet, vargangrepp och vad organisationen arbetar för. De som deltar i konferensen är Ola Berg vice ordförande, Tobias Albinsson ledamot och Leif Joelsson riksordförande.

Organisationen kommer att ha informationsfoldrar, lite reklarartiklar och böcker med för försäljning

Information från mässan

ovan länk

program»


 

Publicering 2017/08/29 tid: 15:27:18 Länk till artikel»

Föreläsning av och med Håkan Sand SLU Grimsö forskningsstation

ÄLVDALEN - DALARNA Folkaktionen deltog med Sven Olov 
Åsberg och Nils Björklund

I måndags arrangerades en föreläsningskväll av och med Håkan Sand SLU Grimsö forskningsteam. 

Forskningsföreläsning: Jakt och rovdjur – Håkan Sand -Vargens och björnens predationsmönster på älg. Hur påverkar detta det möjliga jaktuttaget? var temat för föreläsning. Forskning som omfattar studier på livshistoriestrategier, populationsdynamik och predator-bytesinteraktioner samt deras effekter på ekosystemets funktion.

Ett stort antal åhörare hade anslutit sig till föreläsningen i Älvdalen, som bland annat Naturbruksgymnasiet med hel klass av elever, fanns där för att lyssna av. Folkaktionens lokalavdelning med representanter fanns också på plats, dels för att lyssna och ställa frågor. Enligt Håkan Sand SLU, så finns inget annat än än tre stora ägare, björnen, vargen och människan. Människan ska stå tillbaks för vargen för denna ska ha älgen som föda. Enligt föreläsaren ska människan anpassa sig till vargens behov som också blev slutrepliken på föreläsningen.

Forskningen inkluderar studier av större klövdjur såsom älg och rådjur samt rovdjur som varg och björn.

Läs mera i forskningsrapporten om hur björnförekomst påverkar vargens jakt på älgForskningsrapport   Länk till artikel (eng)

 

Håkan Sand anser att älgen är vargens föda och att människan som jagar, äger sin jakträtt ska stå tillbaka för vargen. Att människan ska anpassa sig till vargens behov var ett av hans idéer och konkreta förslag till fortsatt framtid med Sveriges rovdjur. Att människan ska stå tillbaka och låta rovdjuren leva i skogen på sitt vilt.

Håkan Sand replikerade vid en av frågorna som Folkaktionen ställde, var att "Vem var här först om inte vargen"

Folkaktionens representanter menade då att det finns det ju ingen forskning eller bevisning på att den fanns före människan och i Sverige.

Älg slagen av varg 


 

Publicering juli 2017

Folkaktionen deltog i mässan i Jämtland

Leif Joelsson och Tobias Albinsson deltog från riksstyrelsen tillsammans med lokalavdelningen i Jämtland/Härjedalen

 


 

Publicering 2017/05/25 tid: 07:16:51

Folkaktionen på plats 

Nu är medarbetarna på plats inne på Elmiamässan game fair 2017, Gårdagen var en upp packningsdag, skruvande och mixtrande med olika projekt. Här finns kartor över vargrevir, upplysningar om §28 och inte minst nytt för organsiationen är att vi visar filmer om och med varg, dess konsekvenser. Titta in på mässan om Du har vägarna förbi och monterplasen är B06:04. Där hittar du organisationens nya ordförande Leif Joelsson, vice ordförande Ola Berg, ungdomsansvarig Tobias Albinsson, materialansvarig från webshoppen Benny Löfstrand och ny i gänget Viktor Mattisson. Webshoppen är på plats där hittar du många artiklar av vårt märke våga vägra varg.  


 

Ny styrelse vald 2017

Årsmötet i Mora 22 april valdes en ny styrelse i Folkaktionen. Läs mera här»

Saknas på bild gör Elisabeth Sundgren Åberg och Ola Berg

Valberedningen jobbade intensivt för att även få fram flera kvinnor i styrelsen, vilket lyckades, och tre kvinnor har tagit plats i styrelsen. Susann Tollman Dalarna, Elisabeth Sundgren-Åberg Gävleborg och Bella Löfstrand Värmland.

Övriga ledamöter är ordförande Leif Joelsson, vice ordförande Ola Berg, kassör Sven Olov Åsberg, Sven Mattsson, Nils Björklund och Tobias Albinsson ledamöter. Tobias är också ungdomsansvarig ledare i styrelsen.


Mora fackeltåg november-16  You Tube » 

Publicering 2016-11-18 tid: 10:52:29

V 45 genomfördes fackeltåg över Sverige/Norge...Läs mera här»